Brunmåla Smådjur AB, integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi på Brunmåla Smådjur AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd och skulle exempelvis aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag. Vi som djurhälsopersonal går under vissa lagar som bland annat hanterar behandling av data och journalföring;

 

 • Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
 • Förordning (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
 • Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2009:83) ombehörigheter för djurhälsopersonal (saknr C 23)
 • Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:41) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård (saknr D8)
 • Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:42) om läkemedel ochläkemedelsanvändning (saknr D 9)

 

I texten nedan förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss via e-post till smadjur@brunmala.se.

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Brunmåla Smådjur AB, org. nr 559214-9594, med adress Frestavägen 6,18770 TÄBY är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig i samband med ett besök eller en behandling, och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande: 1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. 2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag. 3) Försäkringsbolag.

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

   1. Försäkringsärenden – Försäkringsbolag
   2. Remissinstanser som exempelvis andra kliniker och djursjukhus
   3. Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
   4. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)

 

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de skäl för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

 

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi kan dela dina personuppgifter med är:

   1. Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott
   2. Försäkringsbolag
   3. Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)

 

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler). I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för fullgörandet av behandlingen av ert djur. Vi behöver också spara och journalföra uppgifter baserat på den lagstiftning som hänvisades till i inledningen.

 

Vad har du för rättigheter som registrerad?
Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett journalutdrag).

Tänk på att i de fall vi mottar en begäran om utdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

 

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

 

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlatsin eller behandlats
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigatintresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av
 • Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier)

 

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning och djurskyddslagstiftningen. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

 

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

 

Berättigat intresse

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

Direktmarknadsföring
(inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring.

 

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

 

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad och på ett säkert sätt.

 

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

 

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På vår webbsida, www.brunmala.se använder vi:

   1. Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet)
   2. Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut)
   3. Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker)
   4. Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics)

 

Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att kunna förbättra våra tjänster och vår information.

 

Kan du själv styra användningen av cookies?

Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

 

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd, maila till info@brunmala.se.

 

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy.

Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är av avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på brunmala.se och via e-post (ifall du har angivit e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

Du är alltid välkommen att kontakta via e-post på smadjur@brunmala.se.

 

Brunmåla Smådjur AB
Frestavägen 6
18770 TÄBY
Org nr. 559214-9594